காதல் விழா

அவள் பார்வைப்பட்ட
நாளையெல்லாம்
பண்டிகை தினம் எனக்
நாட்குறிப்பில் குறித்துவைத்து
விழா எடுத்துக் கொண்டாட
மெல்ல தயாராகிவிட்டது
என் காதல்!

– ப்ரியன்

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

https://www.theloadguru.com/