அழிச்சாட்டம் செய்கிறது என் காதல் குழந்தை

அதோப் பார்
நீதான் வந்து தொட்டுத்
தூக்க வேண்டுமென்று
உருண்டு பிறண்டு
கைகால் உதைத்து
கத்தி அழிச்சாட்டம் செய்கிறது
என் காதல் குழந்தை!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.