பிரியங்களின் பூந்தொட்டி

பிரியங்களை பூக்கும்
பூந்தொட்டி ஒன்று
என் அறையில் இருந்தது

மதுகுடுவையை ஏந்தியபடி
உள்ளே நுழைந்த
சாத்தான்
ஒரேயொரு பூ கேட்டான்

பூந்தொட்டியை
எடுத்தக்கொள்ள பணித்தேன்

சாத்தான்
வெளியேறவே இல்லை
இப்போதும் உறைகிறான்

சாத்தான் தனத்தினை மறந்து
என்னுள் அரூபமாய்.

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/