வட்டம்

குட்டி சைக்கிளின் சக்கரம்
சட்டை பட்டன்
தரையில் சிந்திய நீர்துளி
பறக்கும் குமிழி
மின்விசிறி
நிலா
பந்து , பலூன்
உலகமே வட்டமயமாய்
குழந்தை
வட்டம் கற்ற நாளில்.

– ப்ரியன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.