மனம் உறை பறவை – 13

உனக்கான காத்திருப்புகளில்
யுகம் யுகமாய்
சரிந்தபடி
மணல் கடிகார
குடுவையினுள் மணல்.

– ப்ரியன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.