வானம்

ஓசை எழுப்பியபடி
கடக்கும் பறவையொன்று
வரைந்து செல்கிறது
குருடனுக்கு
அவனுக்கான வானத்தை.

– ப்ரியன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.