மகாபலி

மழலையின் பாதங்கள்
முகம் உதைக்கும்
தருணத்தில்
மகாபலி மகாராஜன்
ஆகிறான் தந்தை.

-ப்ரியன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.