புத்தகப் பரிசு

நீ பரிசாய்
அளித்ததால் என்னவோ –
புத்தகத்தையும் தாண்டி
அதை
எழுதியவனையும்
கொஞ்சம் பிடித்துப்
போனதடி எனக்கு!

– ப்ரியன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.