பாதச்சுவட்டு கவிதை

கடற்கரை மணலில்
நீ பதித்து சென்ற
கால் தடத்தில்
கவிதை கண்டேன் என
கட்டம் கட்டி
பார்த்திருக்கிறது
என் காதல்!

– ப்ரியன்.

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/