காதலின் உள்ளிருப்பு போராட்டம்

அவளைப் பற்றி
கவிதை கிறுக்க உபயோகிக்காத
அழகான வார்த்தைகளையெல்லாம்
கூட்டி வைத்து
எனக்கு எதிராக
ஓர் உள்ளிருப்பு
போராட்டம் நிகழ்த்துகிறது
என் காதல்!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/