ஆச்சரியம் காட்டுகிறது என் காதல்

உலகில் உள்ள
அழகான பொருட்களுடன்
எல்லாம் அவளை
ஒப்பிட்டுப் பார்த்து
அவளுக்கு ஈடு அவளே என
ஆச்சரியம் காட்டுகிறது
என் காதல்!

– ப்ரியன்.

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/