கடல்

முகம் புதைத்து
இரகசியம் பேசும்
காதலர்
கண்மூடி தலையசைத்து
பாடல் இரசிக்கும்
யுவன்
சுண்டல் கொறிக்கும்
குடும்பம்
மண்புரண்டு எழும்
குழந்தை
உடைந்து சிதறும் அலைவழியே
அமைதியாய் இரசித்தபடி
கடல்.
– ப்ரியன்.

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/