புள்ளி

தூரத்தில் தங்கி
தயங்கி நிற்கும்
நிலா!

அவளின் நெற்றியில்
ஒற்றைப் பொட்டு!

என் கவிதைகளின்
கடைசி மைச்சொட்டு!

ஒவ்வொன்றும்
ஒவ்வொன்றைக் குறித்தாலும்
தூரம் நின்றுப் பார்த்தால்
எல்லாம் புள்ளி!

வெறும் புள்ளி!

ஒன்றின் தொடக்கமாகவோ
முடிவாகவோ
நிற்கும் மாயப் புள்ளி!

– ப்ரியன்.

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/