மிருகம்

காலைச் சுற்றிச் சுற்றிவரும்
பூனைக்குட்டியை
தள்ளிப்போவென எட்டி
அனாதரவாக விட்டுச் செல்லும் தருணங்களில்
கூரிய நகம் முளைக்க
மிருகமாக மாறுகிறேன் நான்

– ப்ரியன்

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/