ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 18

கிளை தொடங்கி
இலை எண்ணி முடித்து
சாய்ந்த மரத்தின்
வேராகும்
நேரத்தில்தான் வருகிறாய்
எப்போதும்

– ப்ரியன்

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.