கால எச்சம்

சலசலத்து ஓடும்
ஓடை நீர்
புதர் மாறும் சர்ப்பம்
பாறையிடுக்கில்
ஒளியும் தவளை
கல் தேடி எடுத்து
முதுகு தேய்க்கும் பெண்கள்
குட்டையில் குதிக்கும்
குழந்தைகள்
கிளை தொங்கும்
வாண்டுகள்

எல்லாம் தொலைத்த
ஓடையோர ஆலமரம்
காலத்திடம் கெஞ்சியபடி இருக்கிறது
கடந்த காலத்துக்கு கூட்டிச்செல்ல சொல்லி

– ப்ரியன்

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.