அது , அது மட்டுமே காதல்!

கூடல்
சுவர்க்கம்;
ஊடல்
சிலுவை!

*

நனைந்து நீ
வருகையில்
என்னில்
ஆயிரம் சூரியன்கள்!

*

உன்னில் எனை
நிரப்பு;
என்னில் உனை
நிரப்பு;
அது
அது மட்டுமே காதல்!

*

கவிதை;
உன்னிதழ் சிந்தும்
எதுவும்!

*

நீ வழங்கிய
வலிகளுக்கு
ஈடாய்
என்னிடம் கவிதைகள்!

– ப்ரியன்.

https://www.theloadguru.com/