புல்லாங்குழல்

வண்டொன்று
குறும்பாய்
மூங்கிலில் துளையிட்டபோது
அறிந்திருக்கவில்லை;
தான்,
உலகின் முதல் புல்லாங்குழலின்
உருவாக்கத்திலிருப்பதை!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/