பொட்டு

பொட்டு

தொடங்கிய கவிதையை

முடிக்கத் தெரியவில்லை!

நீ வீசியெறிந்த ஒற்றைப்

பொட்டைத் தா!

அழகான முற்றுப்புள்ளி

வைத்து விடுகிறேன்!

2 thoughts on “பொட்டு

  1. தொடங்கிய கவிதையை
    முடிக்கத் தெரியவில்லை!

    நீ வீசியெறிந்த ஒற்றைப்
    பொட்டைத் தா!

    அருமை அருமை வாழ்த்துக்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.