என் எழுத்துக்கள்
உன் இதழோர
ஒற்றை மச்சப்புள்ளியில் துவங்கி
அதே மச்சப்புள்ளியில்
முடிந்து போகிறது.

– ப்ரியன்

« »