பூ அவள் காதல் சிற்பம்

கல்லாக கிடக்கும் என்னை
அவள் கூந்தல்
உதிறும் பூக்கொண்டு
சிற்பமாக வடிக்க
பிரயத்தனம் செய்கிறது
காதல்!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/